(I) Všeobecne informácie

Festival Azyl bol spustený 22. februára 2018, kedy organizátori sprístupnili prihlasovanie, tvorcovia môžu svoje diela zaregistrovať až do 15. 31.mája 2018. Hlavné ceny udelí medzinárodná porota, ktorej členovia budú zástupcami krajín Vyšehradskej štvorky. Filmy budú po ich prihlásení prostredníctvom online formulára priebežne zverejňované na webovej stránke festival.azyl.sk. Termín pre ukončenie prihlasovania filmov je 15. 31.mája 2018. Divácke hlasovanie bude následne spustené 16. mája 2018 a prebiehať bude do 15. júna 2018.

Hlavným organizátorom Festivalu AZYL je AZYL Production s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava

(II) Sekcie festivalu

Festival má štyri filmové sekcie:

Súťažné
1. Minútové filmy

2. Päťminútové filmy

3. Videoklipy

Nesúťažné
4. Filmy presahujúce dĺžku 5 minút

Do súťažnej sekcie Festivalu AZYL 2018 sa môžu prihlásiť autori filmov kratších ako 1 minúta alebo s maximálnou dĺžkou 5 minút. Kategórie sú určené experimentálnym, hraným, animovaným a ďalším filmom, okrem videoklipov. Pre tvorcov videoklipov s dĺžkou menej ako 5 minút bude vyhradená samostatná súťažná sekcia. Prihlásiť bude možné aj audiovizuálne diela v nesúťažnej sekcii, ktoré budú chcieť ich autori prezentovať, ale nebude možné ich kvôli súťažným podmienkam zaradiť do súťažných kategórií. Prihlasujúci zodpovedá za ošetrenie všetkých autorských práv týkajúcich sa tretích osôb. Organizátor festivalu nenesie zodpovednosť v prípade zistenia porušenia týchto práv a vyhradzuje si právo takýto film vylúčiť zo súťaže.

(III) Selekcia filmov a ceny

Po ukončení prihlasovania bude o nomináciách rozhodovať malá porota, ktorá v každej súťažnej kategórii nominuje 10 filmov. Konečné poradie víťazov určí veľká porota, ktorú budú tvoriť filmoví odborníci z krajín Vyšehradskej štvorky. Ocenené budú prvé filmy v kategórii minútových, päťminútových filmov a videklipov. Ocenený bude aj najlepší film na základe diváckeho hlasovania.

Festival nie je tematický ohraničený. Nominované filmy budú umiestnené a archivované na webovej stránke festival.azyl.sk

Zástupcovia Festivalu AZYL si vyhradzujú právo v súťažných i nesúťažnej kategórii nezverejniť preihlásené filmy.

(IV) Propagácia filmov

Výber najlepších filmov z jednotlivých kategórií bude premietnutý na Medzinárodnom filmovom festivale Art Film Fest 2018, v termíne 15. – 23. jún 2018, kde bude prebiehať aj slávnostné ocenenie víťazov. Nasledovať budú projekcie najlepších filmov z ročníka 2018 v krajinách V4 a na ďalších festivaloch a filmových prehliadkach na Slovensku i v zahraničí.

Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť ukážku prihláseného filmu na webe a sociálnych sieťach festivalu, ďalej si organizátor vyhradzuje právo použiť fotografie z filmov na svojich propagačných materiáloch a poskytnúť tieto materiály médiám pre účely informovania o festivale.

(V) Podmienky prihlasovania filmov

1. súťaže sa môže zúčastniť každý.

2. film poslaný do súťaže musí mať menej ako minútu alebo nesmie prekročiť päť minút, film nesmie byť vyrobený skôr ako v roku 2016.

3. súťažiaci musí pravdivo vyplniť a odoslať festivalový formulár, čím súhlasí s jeho podmienkami.

4. súťažiaci musí zaplatiť poplatok za prihlasovanie filmu.

5. súťažiaci musí poslať svoj film do 15. 31.mája 2018, registrácie po tomto dátume sú automaticky neplatné.

6. súťažiaci zodpovedá za film a zaručuje, že nie je zaťažený záväzkami, ktorými by sa porušovali práva tretej osoby.

7. film môže byť odpremietaný aj na inom filmovom festivale ako je Medzinárodný filmový festival Art Film Fest Košice 2018.

8. festival nie je tematicky ani formálne ohraničený, film môže byť hraný, animovaný, experimentálny, tanečný film alebo hudobný klip.

9. film musí byť prihlásený vo formáte aký určuje registračný formulár, ak sa vo filme nachádzajú dialógy v cudzom jazyku, je potrebné priložiť zvlášť dialógovú listinu, prípadne anglické titulky.

(VI) Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle platných zákonov Slovenskej Republiky podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení neskorších predpisov, osoba vyplnením údajov v prihlasovacom formulári dobrovoľne súhlasí s poskytnutím a spracovaním osobných údajov organizátorom.